कुचा कुचाय् जि !

च्वमि कविन्द्र लाल प्रधान

भाय् हिलामि प्रतिसरा सायमि

 

कुचा कुचाय् जि !

 

न्हिथं सुथय्
वा चुलेत
टूथ ब्रश काय् त्यल कि
झसंग वनी
मचायेक
जिगु नुगःपाय् ल्हाः वनी
दुनुगलं सुवाः बिइ नानू छन्त !
छ गबलय् तःधिकः जुल मस्यू
गबलय्
जिगु मुलय् मन्ह्यन खनी बाबा छ
अलय् पितबिया छ्वय् माल छन्त ।

म्हिगः
व चिकिपाःगु घांगर फिनाः
हिसि दयेक
तिंतिं न्हुयाः म्हिता जुइम्ह,
छंगु वसः हिया च्वनागु व न्हि त
म्हिगः पापा छुना च्वनेबलय्
न्हिलाः न्हिलाः जुइम्ह
व क्यात्तुगु हिसी दुगु म्हुतुसीचा
लुमंकु लुमंकूं
थौं कमिज न्याना बिइम्ह
हाकुल हिइत्यल धाइम्ह
ज्यःनाः याय् त्यल,
ब्यलि याय् त्यल धकाः सःतिइम्ह
छ नाप नापं व लुमन्तित नं
पितबिइ धुनाःगु
जि ला ल्वःहे मन खनी नानू !

खः जिं अबु जुयागु या
कर्म याना
कर्तब्य याय् हे माल ।

लुमंकेगु ल्वःमंकेगु झ्वलय्
ल्वःमंकेगु नं छगू कर्म खनी नानू !
उकिंला न्ह्याबलें सुथय्
व तःधंगु टूथब्रशं
छंगु लुमन्ति झलझल इनाच्वनी ।

नापं च्वंम्ह
व तताम्ह टूथब्रशं
न्हिथं न्यना च्वनी
जिमि केहेँचा ग्व ?
बाः छितः गयच्वं ?
जिमांयात गयच्वं ?
छंगु व नच्चागु म्हुतुचां
न्ह्याबलें थथेहे न्यनाच्वंथें च्वनीगु ।

लुमन्तिइ कुचा कुचा जूगु जिगु नुगः
पुलांगु फुक्क खँत लुमंकाः
अबु जुया या नुगलं स्वाना च्वना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *