चिनाखँ “छ भ्रम खः”

साहित्यकार कबिन्द्र लाल प्रधान
यल ।

चिनाखँ “छ भ्रम खः”

कोरोना छ छु खः
मनू खः कि
मनूया अवतारया की खः?

बोक्सी थें
उगुंथुगुं हालाच्वन
मनू मखुसा छु खः ?

हलिंयात घुर्कि क्यनाः
निर्दोशतय्गु ज्यान काल
युद्धया गैर न्यायिक हत्या
हिटलर पोलपोटया आत्मा खः कि
छ छु खः?

हलिं हाथ्याया अभिसप्त छंगु गथे पूवनी
अविजय प्रकृतिया रूप मनू खः
मनूयात चिइकाः छ
गन वने फै
च्वने फै मखु गनं छ
छंगू पराजय अवश्य दु ।

थ्व छंगु हाथ्या
छगू भ्रम जक खः ।

चाहे छ वुहानया अवशेष जुइमा
चाहे सर्वशक्तिमानया अवशेष हे मजुइमा
शक्तिया छगू रूप खः
पतनया खातिर ब्यूगु खः ।

उकिं थ्व अनित्य हलिमय्
छ छगू भ्रम खः
मात्र छगू भ्रम खः ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *